Web
Analytics

Fakta om Rotary og Lier Øst Rotary Klubb

Rotary i korthet

Lier Øst Rotary Klubb tilhører en verdensomspennende serviceorganisasjon med om lag 1.2 millioner medlemmer fordelt på 34 000 klubber i mer enn 200 land. Antallet kan virke beskjedent, men det er ikke kvantitet men kvalitet som kjennertegner organisasjonen. Rotary er unik. Den bygger bro mellom folk av ulike raser og religioner. I dette verdensbildet står Lier Øst Rotary Klubb som for tiden har 36 medlemmer. Vi håper å bli flere !!

Rotary forener ledere fra næringsliv frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

    I Rotary søker vi å fremme vilje, evne og ønske om å tjene andre - i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet. Vårt verdensomspennende motto er ”Service above self”, som kan oversettes med ”service framfor egennytte” eller ”omtanke uten baktanke”. Med andre ord å hjelpe andre, uten tanke på egen vinning.

  Det er i kraft av yrket ditt du blir medlem av klubben. Det er ikke mulig å melde seg inn i en Rotary   klubb.

Et medlemskap oppnår du bare gjennom innbydelse. Rekrutteringen finner sted blant kvinner og menn som har en ledende eller selvstendig stilling i yrkeslivet. Klubbene er bygd på klassifikasjonsprinsippet. Det betyr at medlemmene klassifiseres ut fra bedriftens eller institusjonens virksomhetsområde. Med prinsippet om en representant fra hvert yrke søker vi å skape mangfold og uttrykke et bilde av yrkessammensetningen i kommunen.

Hva vi gjør

Internt i klubben

Vi møtes hver torsdag kveld i Hegg bygningen på Lier Bygdetun.

Møtetiden er en time, fra kl 19.00 til kl 20.00.

I Lier Øst Rotary Klubb vil du følgelig treffe folk med variert yrkesmessig bakgrunn.. Du vil derfor ikke møte kollegaer innenfor det fagmiljøet du omgås daglig. I programmene legger vi opp til at klubben skal være et forum der vi utveksler erfaringer fra eget yrke og ellers fra aktuelle temaer i samfunnslivet. Enhver yrkesutøver har erfaringer å formidle som det ellers vil være vanskelig å få førstehånds innsikt i. Et medlemskap i Rotary vil derfor gi deg nye kunnskaper til selvutvikling og innsikt.

    Vi legger også vekt på å skape et indre miljø som gjør at vi trives sammen. Det sosiale aspektet er derfor viktig. Klubbmøtene er hovedarenaen der bekjentskap og vennskap utvikles. Men vi møtes også til hyggelige samvær rundt et dekket bord noen ganger i året. Rakørretlag før jul, spisemøter  og jordbærmøte med presidentskifte hos Ragnar har lange tradisjoner i klubben. Alt du får med deg gjennom medlemskapet er med på å bygge et nettverk mellom deg og de andre medlemmene - et nettverk i positiv betydning.

Innsats for lokalsamfunnet

Rotary engasjerer seg normalt ikke i større utadvendte aktiviteter og pengeinnsamlinger.  

Vårt overordnede mål er å tjene andre gjennom den enkelte rotarianers eget engasjement. Det er på dette planet Rotarys idégrunnlag er bygget - arbeidet med oss selv for å kunne yte best mulig service i samfunnet som helhet. Likevel skal det ikke glemmes at Rotary driver et utstrakt humanitært hjelpearbeid i utviklingsland gjennom Rotary International. Her er hver klubb med på å gi økonomisk bidrag.

    Det er ventet at enhver Rotaryklubb driver ett eller flere prosjekter til beste for lokalsamfunnet. Vi har valgt å engasjere oss innenfor et begrenset felt med et ambisjonsnivå som står i forhold til den tiden den enkelte har å avse, men som samtidig synliggjør Rotary på en positiv måte.   

Engasjementer  hvor klubben er aller har vært engasjert :

  • Innvendige restaurering av Heg gjestgiveri på Lier Bygdetun.  En bygning vel egnet til selskapslokaler, representasjonssted for Lier kommune og utleie til møter, konferanser mv. Et historisk sted, beliggende tett ved Paradisbakkene, en del av Kongeveien mellom Kongsberg og Christiania.

Målet var at huset skulle presenteres slik det var midt på 1800-tallet med de opprinnelige fargene i tak, vegger og gulv. Arbeidet startet sommeren 2001. Fra 2003 ble arbeidet intensivert. Arbeidet ble i stor grad utført av 2 ”unge” pensjonister fra Lier Øst Rotary Klubb og 3 - 4 fra Lier Rotaryklubb. De var i bygningen fire timer på formiddagen, to dager i uken.

Lier-klubbene har utgitt to lokalhistoriske bøker - "Langs åsene mot nord" (1995) og "Sånn var det den gangen" (1999). Begge bøkene er skrevet av John W. Jacobsen, medlem i Lier Rotary Klubb. Overskuddet, kr 500 000, ble gitt som gave til Stiftelsen Lier Bygdetun til å finansiere gjenreisningen av det 200 år gamle gjestgiveriet. Fra ettersalget av restopplag til den siste utgitte boka har klubbene gitt ytterligere kr 29 000 til innkjøp av en gammel ovn produsert på Hassel Jernverk og et speil i empirestil. Ettersalget av restopplaget finner fortsatt sted. I 2005 kunne klubbene overrekke Lier Bygdetun kr 71 000 til inventar i huset. I tillegg er det gitt kr 20 000 til finansiering av innvendig trapp, sponset av næringsdrivende i kommunen og samlet inn etter initiativ fra Oddvard Johnsen i Lier Rotary Klubb og Unni Hafskjold i Lier Inner Wheel. Totalt har Rotary i Lier med dette gitt kr 620 000 til Heg Gjestgiveri.

Begge Rotaryklubbene har holdt sine møter i disse lokalene siden 1 juli 2005.

  • To ganger i året har vi sammen med LBOR ansvaret for en vårfest på Valstadhaug og  en grillkveld i Holmenvika for psykiatriske pasienter i Lier. Det betyr at vi skaffer underholdning, leverer kaker til bevertningen, gevinster til utlodningen og er med i servering og rydding. Denne aktiviteten engasjerer store deler av klubben
  • Vi var over en 10 års periode, 1992 – 2005, meget aktive på ungdomsutveksling, vi har sendt ut 9 ungdommer til bl.a. USA, Canada, Brasil, Argentina, Tyskland og Spania og mottatt ungdommer fra de samme land.
  • Vi har hatt ungdommer på ledelsesseminarer, RYLA, og i 2004  hadde vi vår første ungdomsrepresentant med på GSE-tur til USA. Dette vil vi fortsatt satse på.
  • Vi har gjennomført et prosjekt i Onesti i Romania hvor vi kjøpte en leilighet for ungdommer som er blitt voksne og må forlate barnehjemmet.. Dette har vi fulgt opp frem til 2004-2005  med innsamling av klær til barn, ungdommer på barnehjemmet og ungdommene (8) i transittleiligheten, samt folk lokalt i Onesti.
  • Vi har medlemmer som er engasjert på distrikts- og multi-distriktsplan (Norge). Assisterende guvernør (AG) i distrikt 2310, der hvor vår klubb inngår for Rotary-året 2005-2006, og leder av Informasjonskomiteen NORFO som er Norsk Rotary Forum, dvs. Rotary i Norge.

Det kalles møteplikt, men kaller det heller møterett

Rotary er bygd rundt tre grunnprinsipper: Klassifikasjon, Rotasjon. Møteplikt.

Mange som blir spurt om å bli med i klubben vegrer seg fordi et medlem har plikt til å delta i minst 50 % av møtene gjennom et år. La oss forklare deg denne viktige siden ved Rotary:

    Vennskap og kontakt mellom medlemmene er grunnlaget for et aktivt medlemskap. Det er også kalt Rotarys hemmelige våpen. Og her kommer den vanskelige møteplikten inn. Det er jo slik at ingen kan hente synspunkter eller fremme et vennskap når en stol står tom. Men for svært mange medlemmer må stolen til tider nødvendigvis stå tom. Klubben består av mange travle og engasjerte medlemmer som ikke har mulighet til å møte hver gang. Men alle rotarianere har en eksklusiv rett: De kan møte i andre klubber - verden over og på denne måten oppfylle møteplikten. Hvis du planlegger en reise, ja, da kan du også legge inn et Rotarybesøk i planene dine. Du blir godt mottatt. Og du føler deg ikke som en inntrenger.

Du gir og du får

Klubben drives etter rotasjonsprinsippet der medlemmene virker i hver funksjon i ett år. Den ledes av en president og et styre på seks medlemmer. De øvrige medlemmene fordeles på ulike komiteer.

Komiteenes arbeid skaper de samlede aktivitetene i klubben. Det betyr at alle medlemmene må kunne bidra med noe arbeid. På denne måten blir medlemskapet gjensidig. Du gir og du får.

    Ut over arbeidet i komiteene er det viktig og hyggelig at du en eller flere ganger i løpet av et år deltar i klubbkveldene med informasjon fra yrket ditt, eller andre områder som opptar deg, for eksempel fra en interessant hobby. Du kan også hjelpe programkomiteen med ideer til programmer. Du har kanskje noen kjente som kan ha et interessant tema som det passer å informere om i klubben. Etter at du har vært medlem en stund, vil klubben gjerne få vite litt mer om deg. Det betyr at du holder det vi kaller et Egoforedrag der du forteller oss hvem du er, hva du er opptatt av, litt fra yrket ditt m.v.

Du kan bruke litt tid til å tenke deg om før du blir medlem. Det er vanlig at potensielle medlemmer er til stede som observatører i klubben i noe møter før de bestemmer seg. Finner du i løpet av denne tiden at et medlemskap er noe for deg, melder du fra og du tas opp som medlem.

    For ordens skyld: Rotary er en helt åpen organisasjon som det ikke er spunnet noen interne hemmeligheter rundt. Vi er medlem av Rotary for å hente kunnskap og inspirasjon for best mulig å kunne fylle mottoet - ”Service above self”. 

Formålet vårt

Rotarys formålsparagraf er delt inn i fire punkter som knytter seg til de fire tjenestegrenene, klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste:

  • Å lære våre medmennesker å kjenne
  • Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid
  • Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
  • Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker


Med Rotary hilsen

Lier Øst Rotary Klubb


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun-Hegbygningen
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3403
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

President Rassin sitt motto for Rotary året  2018/19. 
 

       


RI Convention Hamburg 2019.
       

Juleavslutning !
13. des. 2018, 19.00

Ansv.: Torbjørn /Kam.komiteen 3 min.: Matthé

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...